HOLMKANALEN

Denna idéskiss togs fram åt Gävle kommun Tekniska kontoret 2012. Uppdraget var en del i ett dagvattenprojekt där Holmkanalen var tänkt att användas för fördröjning och rening av dagvatten. Vårt uppdrag var att visa hur området skulle kunna gestaltas.

Konceptet var att synliggöra och skapa ett attraktivt parkrum med naturliga stråk som förbinder Gävle strand med stationsområdet och bostadsområdet Öster med magasinsområdet.